Wednesday, September 09, 2009

ஆனந்து3 ரோடு3கு வாடுனு

கீ3த்: ஆனந்து3 ரோடு3கு வாடுனு
ஒத்3தி3து : கஸின் ஆனந்த3ம்
பஸ்தவ் : கஸின் ஆனந்த3ம் கீ3துன் (பை2ல நிம்பி3னி)
ஒர்ஸு: ஸௌராஷ்ட்ர விஜயாப்தம் : 678(1990)

பாடல்: ஆனந்த அழுகைக்கு வழி
இயற்றியவர்: காசி. ஆனந்தம்
பொத்தகம்: காசி. ஆனந்தம் பாடல்கள் (முதல் பதிப்பு)
வருடம்: சௌராஷ்ட்ரர் வருகையாண்டு 678 (ஆங்கில ஆண்டு: 1990)


ஆனந்து3 ரோடு3கு வாடுனு

ரொடி3 ரொடி3 ஜிவஸ்தஹா ஜிவ்னமு – ஜெலும்
ரொஸெதி3 அப்3ப்3ஸ்தெ கொ2ப்3பி3மு மவ்னமு … (ரொடி3)

மெனிக் உஜெ வேங்கு3 ரொட்3னோரே – நீ:ஜியெத்
மென்கான் சுட்டு பி3ஸி ரொட்3னொரே … (ரொடி3)

இவர் நீஸ்த ரொடெ3யோ நு:ரு வேளு
இக்கெயொ மெனி ரொடெ3யோ ஈகு3 வேளு
காம் அப்33ரெனெ மெனி ரொடெ3யோ ஜவ்னா வேளு
காலுக் கொளார் ஸங்கி ரொடெயோ முதுல்லா வேளு … (ரொடி3)

உச்லாவ் பு2ரரெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3
உராவ் ஹோரெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3
ஹொராடு3 ஹொயெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3
ஹொயெத்தெர் நு:ரு அப்33ரெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3 … (ரொடி3)

பூ4கு3க் ஸோகு3க் ஸுக்கஸ்க வேள் ரொட3னு
ரோகு3 தா4கு3ம் ஸ்ம்ட3ஸ்த வேள் ரொட3னு
மொனமு ஜாஸ்த வேள் ஹல்லி ரொட3னு
மொரனு அவஸ்த வேள் தெல்லி ரொட3னு … (ரொடி3)

ஆங்கு3ன் ஸேஸ்தெ ஒளாதிளா ரொடு3னு
ஆயுஸ் ராலெந்து அம்கொ ரோடு3னு
ஆனந்து3 ரோடு3கு ஸங்கிராஸ் வாடுனு
அம்ரெ நடன கோபால நாயிகி தே3வுனு … (ரொடி3)


EZZBog jf[gkg beXgZg

ja[v ja[v pvbmBlue pvbBZcg DsngcB
jamsov zyByBmBls KayByvcg cbBZcg (ja[v ja[v)

csZvkB GDs bqUBig ja[BZfjq ZV:pvxslB
csZBkeZB dgXBXg yvmv ja[BZajq (ja[v ja[v)

FbjB ZVmBl ja[sxf Zg:jg bqNg
FkBksxa csZv ja[sxf Rig bqNg
kecB zyByjsZs csZv ja[sxf pbBZe bqNg
kengkB kaNejB mUBkv jaXsxf cglgnBne bqNg (ja[v ja[v)

GdBnebB HgjjsZv csZmBlbqNB ACBXq jf[g
GjebB ufjsZv csZmBlbqNB ACBXq jf[g
uaje[g uaxsZv csZmBlbqNB ACBXq jf[g
uaxslBlsjB Zg:jg zyByjsZv csZmBlbqNB ACBXq jf[g (ja[v ja[v)

YtigkB mfigkB mgkBkmBk bqNB ja[Zg
jfig OeigcB mBcB[mBl bqNB ja[Zg
caZcg pemBl bqNB unBnv ja[Zg
cajZg zbmBl bqNB lsnBnv ja[Zg (ja[v ja[v)

EUBigZB mqmBls ANelvNe ja[gZg
ExgmB jensZBlg zcBka jf[gZg
EZZBog jf[gkg mUBkvjemB beXgZg
zcBjs ZXZ kfhen Zexvkv oqbgZg (ja[v ja[v)ꢃꢥꢥ꣄ꢣꢸ ꢬꣂꢞꢸꢒꢸ ꢮꢵꢜꢸꢥꢸ

ꢬꣁꢞꢶ ꢬꣁꢞꢶ ꢙꢶꢮꢱ꣄ꢡꢲꢵ ꢙꢶꢮ꣄ꢥꢪꢸ ꢘꢾꢭꢸꢪ꣄
ꢬꣁꢱꢾꢣꢶ ꢂꢨ꣄ꢨ꣄ꢱ꣄ꢡꢾ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶꢪꢸ ꢪꢮ꣄ꢥꢪꢸ (ꢬꣁꢞꢶ ꢬꣁꢞꢶ)

ꢪꢾꢥꢶꢒ꣄ ꢆꢘꢾ ꢮꢿꢖ꣄ꢔꢸ ꢬꣁꢞ꣄ꢥꣂꢬꢿ ꢥꢷ:ꢙꢶꢫꢾꢡ꣄
ꢪꢾꢥ꣄ꢒꢵꢥ꣄ ꢗꢸꢜ꣄ꢜꢸ ꢨꢶꢱꢶ ꢬꣁꢞ꣄ꢥꣁꢬꢿ (ꢬꣁꢞꢶ ꢬꣁꢞꢶ)

ꢄꢮꢬ꣄ ꢥꢷꢱ꣄ꢡ ꢬꣁꢞꢾꢫꣂ ꢥꢸ:ꢬꢸ ꢮꢿꢳꢸ
ꢄꢒ꣄ꢒꢾꢫꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢬꣁꢞꢾꢫꣂ ꢅꢔꢸ ꢮꢿꢳꢸ
ꢒꢵꢪ꣄ ꢂꢨ꣄ꢨꢬꢾꢥꢾ ꢪꢾꢥꢶ ꢬꣁꢞꢾꢫꣂ ꢙꢮ꣄ꢥꢵ ꢮꢿꢳꢸ
ꢒꢵꢭꢸꢒ꣄ ꢒꣁꢳꢵꢬ꣄ ꢱꢖ꣄ꢒꢶ ꢬꣁꢜꢾꢫꣂ ꢪꢸꢡꢸꢭ꣄ꢭꢵ ꢮꢿꢳꢸ (ꢬꣁꢞꢶ ꢬꣁꢞꢶ)

ꢆꢗ꣄ꢭꢵꢮ꣄ ꢧꢸꢬꢬꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥꢱ꣄ꢡꢮꢿꢳ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꢿ ꢬꣂꢞꢸ
ꢆꢬꢵꢮ꣄ ꢲꣂꢬꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥꢱ꣄ꢡꢮꢿꢳ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꢿ ꢬꣂꢞꢸ
ꢲꣁꢬꢵꢞꢸ ꢲꣁꢫꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥꢱ꣄ꢡꢮꢿꢳ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꢿ ꢬꣂꢞꢸ
ꢲꣁꢫꢾꢡ꣄ꢡꢾꢬ꣄ ꢥꢸ:ꢬꢸ ꢂꢨ꣄ꢨꢬꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥꢱ꣄ꢡꢮꢿꢳ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꢿ ꢬꣂꢞꢸ (ꢬꣁꢞꢶ ꢬꣁꢞꢶ)

ꢩꢹꢔꢸꢒ꣄ ꢱꣂꢔꢸꢒ꣄ ꢱꢸꢒ꣄ꢒꢱ꣄ꢒ ꢮꢿꢳ꣄ ꢬꣁꢞꢥꢸ
ꢬꣂꢔꢸ ꢤꢵꢔꢸꢪ꣄ ꢱ꣄ꢪ꣄ꢞꢱ꣄ꢡ ꢮꢿꢳ꣄ ꢬꣁꢞꢥꢸ
ꢪꣁꢥꢪꢸ ꢙꢵꢱ꣄ꢡ ꢮꢿꢳ꣄ ꢲꢭ꣄ꢭꢶ ꢬꣁꢞꢥꢸ
ꢪꣁꢬꢥꢸ ꢂꢮꢱ꣄ꢡ ꢮꢿꢳ꣄ ꢡꢾꢭ꣄ꢭꢶ ꢬꣁꢞꢥꢸ (ꢬꣁꢞꢶ ꢬꣁꢞꢶ)

ꢃꢖ꣄ꢔꢸꢥ꣄ ꢱꢿꢱ꣄ꢡꢾ ꢏꢳꢵꢡꢶꢳꢵ ꢬꣁꢞꢸꢥꢸ
ꢃꢫꢸꢱ꣄ ꢬꢵꢭꢾꢥ꣄ꢡꢸ ꢂꢪ꣄ꢒꣁ ꢬꣂꢞꢸꢥꢸ
ꢃꢥꢥ꣄ꢣꢸ ꢬꣂꢞꢸꢒꢸ ꢱꢖ꣄ꢒꢶꢬꢵꢱ꣄ ꢮꢵꢜꢸꢥꢸ
ꢂꢪ꣄ꢬꢾ ꢥꢜꢥ ꢒꣂꢦꢵꢭ ꢥꢵꢫꢶꢒꢶ ꢣꢿꢮꢸꢥꢸ (ꢬꣁꢞꢶ ꢬꣁꢞꢶ)


आनन्दु रॊडुकु वाटुनु

रोडि रोडि जिवस्तहा जिव्नमु ? जेलुम्
रोसेदि अब्ब्स्ते खोब्बिमु मव्नमु (रोडि रोडि)

मेनिक् उजे वॆङ्गु रोड्नॊरॆ ? नी:जियेत्
मेन्कान् चुट्टु बिसि रोड्नोरॆ (रोडि रोडि)

इवर् नीस्त रोडेयॊ नु:रु वॆळु
इक्केयो मेनि रोडेयॊ ईगु वॆळु
काम् अब्बरेने मेनि रोडेयॊ जव्ना वॆळु
कालुक् कोळार् सङ्कि रोटेयॊ मुतुल्ला वॆळु (रोडि रोडि)

उच्लाव् फुररेनि मेनस्तवॆळ् ओण्टॆ रॊडु
उराव् हॊरेनि मेनस्तवॆळ् ओण्टॆ रॊडु
होराडु होयेनि मेनस्तवॆळ् ओण्टॆ रॊडु
होयेत्तेर् नु:रु अब्बरेनि मेनस्तवॆळ् ओण्टॆ रॊडु (रोडि रोडि)

भूगुक् सॊगुक् सुक्कस्क वॆळ् रोडनु
रॊगु धागुम् स्म्डस्त वॆळ् रोडनु
मोनमु जास्त वॆळ् हल्लि रोडनु
मोरनु अवस्त वॆळ् तेल्लि रोडनु (रोडि रोडि)

आङ्गुन् सॆस्ते ओळातिळा रोडुनु
आयुस् रालेन्तु अम्को रॊडुनु
आनन्दु रॊडुकु सङ्किरास् वाटुनु
अम्रे नटन कॊपाल नायिकि दॆवुनु (रोडि रोडि)

ஆனந்து3 ரோடு3கு வாடுனு
ஆனந்த அழுகைக்கு வழி

ரொடி3 ரொடி3 ஜிவஸ்தஹா ஜிவ்னமு
அழுது அழுது வாழ்வதா வாழ்க்கை

ஜெலும் ரொஸெதி3 அப்3ப்3ஸ்தெ கொ2ப்3பி3மு மவ்னமு
ஜனனத்தை விட்டொழிந்தால் கிடைப்பது மௌனம்

மெனிக் உஜெ வேங்கு3 ரொட்3னோரே
மனிதன் பிறக்கும் போது அழவேண்டும்

நீ:ஜியெத் மென்கான் சுட்டு பி3ஸி ரொட்3னொரே
இல்லையேல் உறவினர் சுற்றி அமர்ந்து அழவேண்டும்

இவர் நீஸ்த ரொடெ3யோ நு:ரு வேளு
காரணமின்றி அழுதோம் குழந்தை பருவத்தில்

இக்கெயொ மெனி ரொடெ3யோ ஈகு3 வேளு
இத்தனை படிக்கவேண்டுமா என்று அழுதோம் படிக்கும் வேளையில்

காம் அப்3ப3ரெனெ மெனி ரொடெ3யோ ஜவ்னா வேளு
வேலை கிடைக்கவில்லை என அழுதோம் வாலிபத்தில்

காலுக் கொளார் ஸங்கி ரொடெயோ முதுல்லா வேளோ
காலத்தை குறைசொல்லி அழுதோம் முதல் பருவத்தில்

உச்லாவ் பு2ரரெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3
சம்பாதியம் சரிவர இல்லை எனும் போது ஒர் அழுகை

உராவ் ஹோரெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3
சேமிப்பு இல்லை எனும் போது ஒர் அழுகை

ஹொராடு3 ஹொயெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3
திருமணம் ஆகவில்லை எனும் போது ஒர் அழுகை

ஹொயெத்தெர் நு:ரு அப்3ப3ரெனி மெனஸ்தவேள் ஒண்டே ரோடு3
(திருமணம்) ஆனவுடன் குழந்தை இல்லையே எனும் போது ஒர் அழுகை

பூ4கு3க் ஸோகு3க் ஸுக்கஸ்க வேள் ரொட3னு
பசி, தாகம் என இருக்கும் போது அழுவர்

ரோகு3 தா4கு3ம் ஸ்ம்ட3ஸ்த வேள் ரொட3னு
வியாதி, பயத்தில் விழும் போது அழுவர்

மொனமு ஜாஸ்த வேள் ஹல்லி ரொட3னு
மானம் போகும் போது அழுவர்

மொரனு அவஸ்த வேள் தெல்லி ரொட3னு
மரணம் வரும் போது அழுவர்


ஆங்கு3ன் ஸேஸ்தெ ஒளாதிளா ரொடு3னு
இன்னும் எத்தனை எத்தனை அழுகையோ

ஆயுஸ் ராலெந்து அம்கொ ரோடு3னு
வாழ்வு இருக்கும் வரை நமக்கு அழுகை

ஆனந்து3 ரோடு3கு ஸங்கிராஸ் வாடுனு
ஆனந்த அழுகைக்கு வழியை அருளியுள்ளார்

அம்ரெ நடன கோபால நாயிகி தே3வுனு
நம் நடன கோபால நாயகி சுவாமிகள்.
ஆனந்த அழுகைக்கு வழிஅழுது அழுது வாழ்வதா வாழ்க்கை - ஜனனத்தை
விட்டொழிந்தால் கிடைப்பது மௌனம்(அழுது அழுது)


மனிதன் பிறக்கும் போது அழவேண்டும் - இல்லையேல்
உறவினர் சுற்றி அமர்ந்து அழவேண்டும் (அழுது அழுது)

காரணமின்றி அழுதோம் குழந்தை பருவத்தில்
இத்தனை படிக்கவேண்டுமா என்று அழுதோம் படிக்கும் வேளையில்
வேலை கிடைக்கவில்லை என அழுதோம் வாலிபத்தில்
காலத்தை குறைசொல்லி அழுதோம் முதல் பருவத்தில் (அழுது அழுது)

சம்பாதியம் சரிவர இல்லை எனும் போது ஒர் அழுகை
சேமிப்பு இல்லை எனும் போது ஒர் அழுகை
திருமணம் ஆகவில்லை எனும் போது ஒர் அழுகை
(திருமணம்) ஆனவுடன் குழந்தை இல்லையே எனும் போது ஒர் அழுகை
(அழுது அழுது)

பசி, தாகம் என இருக்கும் போது ஒர் அழுகை
வியாதி, பயத்தில் விழும் போது ஒர் அழுகை
மானம் போகும் போது ஓர் அழுகை
மரணம் வரும் போது ஓர் அழுகை (அழுது அழுது)

இன்னும் எத்தனை எத்தனை அழுகையோ
வாழ்வு இருக்கும் வரை நமக்கும் அழுகை
ஆனந்த அழுகைக்கு வழியை அருளியுள்ளார்
நம் நடன கோபால நாயகி சுவாமிகள். (அழுது அழுது)