Friday, July 17, 2009

சௌராஷ்ட்ரா கீதுன் - ஊடுதொ

கீ3த்: ஊடு3தோ
ஒத்3தி3து : கஸின் ஆனந்த3ம்
பஸ்தவ் : கஸின் ஆனந்த3ம் கீ3துன் (பை2ல நிம்பி3னி)
ஒர்ஸு: ஸௌராஷ்ட்ர விஜயாப்தம் : 678(1990)

பாடல்: அணில்
இயற்றியவர்: காசி. ஆனந்தம்
பொத்தகம்: காசி. ஆனந்தம் பாடல்கள் (முதல் பதிப்பு)
வருடம்: சௌராஷ்ட்ரர் வருகையாண்டு 678 (ஆங்கில ஆண்டு: 1990)ஊடு3தொ

ஊடு3தொ ஊடு3தொ த4மி ஆவி
ஒண்டெ வத்தொ ஸங்கு3ஸு ஆவி
இம்ப்3ளா ஜா2டு3 ஹிங்கி3 ஆவி
கொம்பு3ளொ பொள்ளொ க2ள்ளி ஆவி
ஹத்3து3 பொள்ளொ தே3 மொக
ஹத்3து3 பொள்ளொ ஸே தொக
செரி செரி தீ3 தெனு
சவி சவி க2யங்கனு

ஊடு3தொ - அணில்

ஊடு3தொ ஊடு3தொ த4மி ஆவி
அணிலே அணிலே ஓடி வா

ஒண்டெ வத்தொ ஸங்கு3ஸு ஆவி
ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் வா

இம்ப்3ளா ஜா2டு3 ஹிங்கி3 ஆவி
கொய்யா மரம் ஏறி வா

கொம்பு3ளொ பொள்ளொ க2ள்ளி ஆவி
இளசாக பழம் பறித்து வா

ஹத்3து3 பொள்ளொ தே3 மொக
பாதி பழம் உன்னிடம்

ஹத்3து3 பொள்ளொ ஸே தொக
பாதி பழம் என்னிடம்

செரி செரி தீ3 தெனு
கூடி கூடி இருவரும்

சவி சவி க2யங்கனு
கடித்து கடித்து உன்போம்

அணில்

அணிலே அணிலே ஓடி வா
ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் வா
கொய்யா மரம் ஏறி வா
இளசாக பழம் பற்த்து வா
பாதி பழம் உன்னிடம்
பாதி பழம் என்னிடம்
கூடி கூடி இருவரும்
கடித்து கடித்து உன்போம்


Sourashtra

ꢇꢞꢸꢡꣁ
ꢇꢞꢸꢡꣁ ꢇꢞꢸꢡꣁ ꢤꢪꢶ ꢃꢮꢶ
ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢱꢖ꣄ꢔꢸꢱꢸ ꢃꢮꢶ
ꢄꢪ꣄ꢨ꣄ꢳꢵ ꢚꢵꢞꢸ ꢲꢶꢖ꣄ꢔꢶ ꢃꢮꢶ
ꢒꣁꢪ꣄ꢨꢸꢳꣁ ꢦꣁꢳ꣄ꢳꣁ ꢓꢳ꣄ꢳꢶ ꢃꢮꢶ
ꢲꢣ꣄ꢣꢸ ꢦꣁꢳ꣄ꢳꣁ ꢣꢿ ꢪꣁꢒ
ꢲꢣ꣄ꢣꢸ ꢦꣁꢳ꣄ꢳꣁ ꢱꢿ ꢡꣁꢒ
ꢖꢾꢬꢶ ꢖꢾꢬꢶ ꢣꢷ ꢡꢾꢥꢸ
ꢗꢮꢶ ꢗꢮꢶ ꢓꢫꢖ꣄ꢒꢥꢸ


T[gla
T[gla T[gla Ocv Ebv
ACBXs blBla mUBigmg Ebv
FcByBNe Pe[g uvUBiv Ebv
kacBygNa haNBNa KNBNv Ebv
uoBog haNBNa oq cak
uoBog haNBNa mq lak
Usjv Usjv oV lsZg
dbv dbv KxUBkZg


nagari

ऊडुतो

ऊडुतो ऊडुतो धमि आवि
ओण्टे वत्तो सङ्गुसु आवि
इम्ब्ळा झाडु हिङ्गि आवि
कोम्बुळो पोळ्ळो खळ्ळि आवि
हद्दु पोळ्ळो दॆ मोक
हद्दु पोळ्ळो सॆ तोक
चेरि चेरि दी तेनु
चवि चवि खयङ्कनु

Bengali
ঊডুতো

ঊডুতো ঊডুতো ধমি আৱি
ওণ্টে ৱত্তো সঙ্গুসু আৱি
ইম্ব্লা ঝাডু হিঙ্গি আৱি
কোম্বুলো পোল্লো খল্লি আৱি
হদ্দু পোল্লো দে মোক
হদ্দু পোল্লো সে তোক
চেরি চেরি দী তেনু
চৱি চৱি খযঙ্কনু

Gujarathi
ઊડુતો

ઊડુતો ઊડુતો ધમિ આવિ
ઓણ્ટે વત્તો સઙ્ગુસુ આવિ
ઇમ્બ્ળા ઝાડુ હિઙ્ગિ આવિ
કોમ્બુળો પોળ્ળો ખળ્ળિ આવિ
હદ્દુ પોળ્ળો દે મોક
હદ્દુ પોળ્ળો સે તોક
ચેરિ ચેરિ દી તેનુ
ચવિ ચવિ ખયઙ્કનુ

Kannada
ಊಡುತೊ

ಊಡುತೊ ಊಡುತೊ ಧಮಿ ಆವಿ
ಒಣ್ಟೆ ವತ್ತೊ ಸಙ್ಗುಸು ಆವಿ
ಇಮ್ಬ್ಳಾ ಝಾಡು ಹಿಙ್ಗಿ ಆವಿ
ಕೊಮ್ಬುಳೊ ಪೊಳ್ಳೊ ಖಳ್ಳಿ ಆವಿ
ಹದ್ದು ಪೊಳ್ಳೊ ದೇ ಮೊಕ
ಹದ್ದು ಪೊಳ್ಳೊ ಸೇ ತೊಕ
ಚೆರಿ ಚೆರಿ ದೀ ತೆನು
ಚವಿ ಚವಿ ಖಯಙ್ಕನು

Malayalam
ഊഡുതൊ

ഊഡുതൊ ഊഡുതൊ ധമി ആവി
ഒണ്ടെ വത്തൊ സങ്ഗുസു ആവി
ഇമ്ബ്ളാ ഝാഡു ഹിങ്ഗി ആവി
കൊമ്ബുളൊ പൊള്ളൊ ഖള്ളി ആവി
ഹദ്ദു പൊള്ളൊ ദേ മൊക
ഹദ്ദു പൊള്ളൊ സേ തൊക
ചെരി ചെരി ദീ തെനു
ചവി ചവി ഖയങ്കനു

Marathi
ऊडुतो

ऊडुतो ऊडुतो धमि आवि
ओण्टे वत्तो सङ्गुसु आवि
इम्ब्ळा झाडु हिङ्गि आवि
कोम्बुळो पोळ्ळो खळ्ळि आवि
हद्दु पोळ्ळो दॆ मोक
हद्दु पोळ्ळो सॆ तोक
चेरि चेरि दी तेनु
चवि चवि खयङ्कनु

Oriya
ଊଡୁତୋ

ଊଡୁତୋ ଊଡୁତୋ ଧମି ଆଵି
ଓଣ୍ଟେ ଵତ୍ତୋ ସଙ୍ଗୁସୁ ଆଵି
ଇମ୍ବ୍ଳା ଝାଡୁ ହିଙ୍ଗି ଆଵି
କୋମ୍ବୁଳୋ ପୋଳ୍ଳୋ ଖଳ୍ଳି ଆଵି
ହଦ୍ଦୁ ପୋଳ୍ଳୋ ଦେ ମୋକ
ହଦ୍ଦୁ ପୋଳ୍ଳୋ ସେ ତୋକ
ଚେରି ଚେରି ଦୀ ତେନୁ
ଚଵି ଚଵି ଖଯଙ୍କନୁ

Punjabi
ਊਡੁਤੋ

ਊਡੁਤੋ ਊਡੁਤੋ ਧਮਿ ਆਵਿ
ਓਣ੍ਟੇ ਵੱਤੋ ਸਙ੍ਗੁਸੁ ਆਵਿ
ਇਮ੍ਬ੍ਲ਼ਾ ਝਾਡੁ ਹਿਙ੍ਗਿ ਆਵਿ
ਕੋਮ੍ਬੁਲ਼ੋ ਪੋੱਲ਼ੋ ਖੱਲ਼ਿ ਆਵਿ
ਹੱਦੁ ਪੋੱਲ਼ੋ ਦੇ ਮੋਕ
ਹੱਦੁ ਪੋੱਲ਼ੋ ਸੇ ਤੋਕ
ਚੇਰਿ ਚੇਰਿ ਦੀ ਤੇਨੁ
ਚਵਿ ਚਵਿ ਖਯਙ੍ਕਨੁ

Telugu
ఊడుతొ

ఊడుతొ ఊడుతొ ధమి ఆవి
ఒణ్టె వత్తొ సఙ్గుసు ఆవి
ఇమ్బ్ళా ఝాడు హిఙ్గి ఆవి
కొమ్బుళొ పొళ్ళొ ఖళ్ళి ఆవి
హద్దు పొళ్ళొ దే మొక
హద్దు పొళ్ళొ సే తొక
చెరి చెరి దీ తెను
చవి చవి ఖయఙ్కను

English

UDuto

UDuto UDuto dhami Avi
oNTe vatto sanggusu Avi
imbLA JADu hinggi Avi
kombuLo poLLo KaLLi Avi
haddu poLLo dE moka
haddu poLLo sE toka
ceri ceri dI tenu
cavi cavi Kayangkanu

5 comments:

pathykv said...

Where is the Sourashtra lipi version?
K.V.Pathy

குமரன் (Kumaran) said...

Correct. kOse Sourashtra lipi version? How come you missed it?

சிவமுருகன் said...

Dear Pathy/Kumaran dha(s),

Sourashtra lipi version added!

Sivamurugan!

pathykv said...

Dear Sivamurugan,
Thanks.
In Nagari script the short vowels are needed, which are available in the new parivarthitha devanagari.
Attached.
K.V.Pathy

சிவமுருகன் said...

Dear Pathydha,

I this version also there is difference. Do note that! (पोळ्ळो दॆ - where பொள்ளொ - தே3 is having short and long difference!)

thank you!

Sivamurugan.